UT Transport i Norr AB

090-125802

info@utt.se

Wells fargo retail kreditkort http://apotekutanrecept.se/ Dick piller som fungerar
Skriv ut

18 december, 2013

Arbetsmiljöpolicy

Det övergripande målet för arbetsmiljöarbetet i vår verksamhet vid UT Transport i Norr AB är att:

  • Säkerställa en arbetsmiljö som inte utsätter medarbetare/arbetstagare för ohälsa eller olycksfall och som är tillfredställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället.
  • Ett aktivt och rätt bedrivet arbetsmiljöarbete förebygger ohälsa och olycksfall samt främjar samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare.
  • Arbetsförhållandena anpassas i största möjliga mån till våra medarbetares olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende.
  • Medarbetaren ska i största möjliga mån ges möjlighet att medverka i utformandet av sin arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör det egna arbetet.
  • Arbetsgivaren d.v.s. de som är tillsatta att leda verksamheten, har ansvaret för att medarbetaren inte utsätts för ohälsa eller olycksfall på arbetsplatsen. Uppgiften att tillse att arbetsmiljön är sund och säker kan vid behov delegeras vidare under beaktande av de förutsättningar som gäller för en ”hållbar” delegering.
  • Problem inom arbetsmiljöområdet handlägges av arbetsgivaren på samma sätt och samtidigt som normala/vardagliga driftsproblem. Gärna i samverkan med arbetstagarna. Det är viktigt att arbetet med att lösa dessa problem prioriteras.
  • Vissa arbetsmiljöproblem kan dock vara av sådan art att teknisk, medicinsk eller psykosocial expertis behöver anlitas. Beslut om inkallande av expertis tas av arbetsgivaren efter samråd med berörda medarbetare/skyddsombud. I dessa frågor kan med fördel företagshälsovården anlitas.
  • Arbetsmiljöarbetet sker enligt den handlingsplan som årligen upprättas i samverkan inom företaget.